Privacyverklaring stichtingSPAL

Privacyverklaring AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stichtingSPAL
Dit is de privacyverklaring van stichtingSPAL , gevestigd aan de Dorpsdijk 214c - 3161CJ te Rhoon, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41132192, hierna te noemen: “stichtingSPAL’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan-- info@stichtingspal.nl
Doel
Welke persoonsgegevens - Bewaar termijn
Grondslag -- Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden -- en--
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres

Gedurende de looptijd van de overeenkomst
Uitvoering van de overeenkomst

NVT
Administratie
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Uitvoering van de overeenkomst

Penningmeester
Versturen digitale berichten,
waaronder nieuwsbrief
Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Zolang als men aangemeld is.
Uitvoering van de overeenkomst

E-marketingtools
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt stichtingSPAL uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die stichtingSPAL met u heeft, tenzij stichtingSPAL wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht stichtingSPAL te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij stichtingSPAL op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal stichtingSPAL deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van stichtingSPAL hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
StichtingSPAL treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van stichtingSPAL. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. StichtingSPAL raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
StichtingSPAL past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. StichtingSPAL raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal stichtingSPAL er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of stichtingSPAL wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Aad Wijntjes
E-mail: info@stichtingspal.nl
Telefoonnummer: 010-5017428

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Toestemmingsverklaring Privacy AVG wet
In aanvulling op het door u ingevulde en ondertekend “Registratie – Inschrijfformulier” van stichtingSPAL de volgende vraag..

Heeft u bezwaar tegen het vermelden van schema’s -activiteiten – programma’s - foto’s – video’s – nieuwsbrieven met u erop vermeld / of zichtbaar op sociaal media, dan graag een berichtje “ja – ik heb bezwaar” aan info@stichtingspal.nl met u naam en adres.

  print